0

កន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកទទេ

ខ្សែក្រវាត់ទ្រនាប់ទ្រនាប់បាស

ខ្សែក្រវាត់ទ្រនាប់ទ្រនាប់បាស


ប្រភេទខ្សែក: ខ្សែនាឡិកា
ភេទ: បុរស
ប្រភេទវិញ្ញាបនបត្រ: GIA
លោហៈវាយ: ប្រាក់