សំណួរអំពី amulet - ពិធីសាសនា - វេទមន្ត? សូមពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យចំណេះដឹងរបស់យើង។

ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានដឹកជញ្ជូន អ្នកនឹងទទួលបានតំណតាមដានតាមអ៊ីមែល ហើយអ្នកអាចស្វែងរកវាបាន របស់​អ្នក គណនីហាង។

{អ្នកបង្កើត៖ ៤២៥១៥}