ការវាយតម្លៃ និងយោបល់ពិតប្រាកដអំពីគ្រឿងអលង្កា ចិញ្ចៀនវេទមន្ត ហ្គ្រីម័រ ការតម្រឹម និងអក្ខរាវិរុទ្ធវេទមន្តពីអតិថិជនដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ World of Amulets ។ កន្លែងទី 1 សម្រាប់វត្ថុវេទមន្តទាំងអស់របស់អ្នក។